zum Inhalt springen

Veranstaltungen

Wintersemester 2007

Programmierpraktikum (Wiederholung)

 • Zeit: Wird noch bekannt gegeben
 • Ort: Seminarraum 616, Pohlighaus
 • Dozent/Betreuer: E. Speckenmeyer, O. Ullrich
 • Veranstaltungsnummer: -
 • Zeit: Wird noch bekannt gegeben
 • Ort: Seminarraum 616, Pohlighaus
 • Dozent/Betreuer: E. Speckenmeyer, O. Ullrich
 • Veranstaltungsnummer: -
 • Zeit: Mo. 12.00 - 13.30, Mi. 12.00 - 13.30
 • Ort: Hörsaal 301, Pohlighaus
 • Dozent/Betreuer: B. Randerath
 • Veranstaltungsnummer: 6109

Übungen zu Effiziente Algorithmen

 • Zeit: Wird noch bekannt gegeben
 • Ort: Wird noch bekannt gegeben
 • Dozent/Betreuer: B. Randerath
 • Veranstaltungsnummer: 6110
 • Zeit: Di. 12.00 - 13.30
 • Ort: Seminarraum 616, Pohlighaus
 • Dozent/Betreuer: S. Porschen
 • Veranstaltungsnummer: 6113
 • Zeit: Wird noch bekannt gegeben
 • Ort: Seminarraum 616, Pohlighaus
 • Dozent/Betreuer: E. Speckenmeyer
 • Veranstaltungsnummer: 6122

Doktorandenseminar

 • Zeit: Wird noch bekannt gegeben
 • Ort: Seminarraum 616, Pohlighaus
 • Dozent/Betreuer: E. Speckenmeyer
 • Veranstaltungsnummer: 6123
 • Zeit: Wird noch bekannt gegeben
 • Ort: Wird noch bekannt gegeben
 • Dozent/Betreuer: B. Randerath
 • Veranstaltungsnummer: 6124
 • Zeit: Wird noch bekannt gegeben
 • Ort: Seminarraum 616, Pohlighaus
 • Dozent/Betreuer: S. Porschen
 • Veranstaltungsnummer: 6125

Übungen zu Parallele Algorithmen

 • Zeit: Mo. 16.00 - 18.00
 • Ort: Wird noch bekannt gegeben
 • Dozent/Betreuer: T. Schmidt
 • Veranstaltungsnummer: 6108

Sommersemester 2007

 • Zeit: 29.03.2007, 10.30 - 13.30
 • Ort: Hörsaal 1, Wiso-Gebäude (WInfos); Hörsaal H 80, Philosophikum (Nicht-WInfos)
 • Dozent/Betreuer: E. Speckenmeyer, S. Porschen
 • Veranstaltungsnummer: -
 • Zeit: Mo. 16.00 - 17.30, Fr. 14.00 - 15.30
 • Ort: Mo. - Hörsaal 301, Pohlighaus; Fr. - Hörsaal XXI, Hauptgebäude
 • Dozent/Betreuer: B. Randerath
 • Veranstaltungsnummer: -

Übungen zu Suchverfahren

 • Zeit: Fr. 15.30 - 17.00
 • Ort: Hörsaal XXI, Hauptgebäude
 • Dozent/Betreuer: B. Randerath
 • Veranstaltungsnummer: -
 • Zeit: Wird noch bekannt gegeben
 • Ort: Hörsaal 301, Pohlighaus
 • Dozent/Betreuer: B. Randerath
 • Veranstaltungsnummer: -
 • Zeit: Wird noch bekannt gegeben
 • Ort: Wird noch bekannt gegeben
 • Dozent/Betreuer: E. Speckenmeyer, O. Ullrich
 • Veranstaltungsnummer: 6102
 • Zeit: Mi. 14.00 - 15.30, Do. 10.00 - 11.30
 • Ort: Hörsaal 301, Pohlighaus
 • Dozent/Betreuer: E. Speckenmeyer
 • Veranstaltungsnummer: 6107
 • Zeit: Mi. 12.00 - 13.30
 • Ort: Hörsaal 301, Pohlighaus
 • Dozent/Betreuer: E. Speckenmeyer, T. Schmidt
 • Veranstaltungsnummer: 6108
 • Zeit: Di. 12.00 - 13.30
 • Ort: Seminarraum 616, Pohlighaus
 • Dozent/Betreuer: S. Porschen
 • Veranstaltungsnummer: 6113

Seminar über Zufallsgesteuertes Problemlösen

 • Zeit: Wird noch bekannt gegeben
 • Ort: Seminarraum 616, Pohlighaus
 • Dozent/Betreuer: E. Speckenmeyer
 • Veranstaltungsnummer: 6115
 • Zeit: Wird noch bekannt gegeben
 • Ort: Seminarraum 616, Pohlighaus
 • Dozent/Betreuer: S. Porschen
 • Veranstaltungsnummer: 6116